Logo
CHŁONIAK EPITELIOTROPOWY- ZIARNINIAK GRZYBIASTY (MYCOSIS FUNGOIDES)

„Chłoniak” jest to nazwa obejmująca heterogenną grupę nowotworów o różnym stopniu złośliwości (od niewielkiego do bardzo złośliwego), wywodzących się z tkanki limfatycznej. Rozwój chłoniaków jest wynikiem transformacji nowotworowej i proliferacji limfocytów litych narządów limfatycznych. Choroba może się rozwijać wieloogniskowo od początku lub rozprzestrzeniać się z 1 miejsca na następne (nie są to przerzuty!)

Ze względu na pierwotne miejsce występowania chłoniaka wyróżnia się postać: Z kolei skórna forma chłoniaka może występować jako: Wśród pierwotnej formy chłoniaka skóry wyróżnić możemy PRZYCZYNY I PREDYSPOZYCJE
Nie zidentyfikowano dotychczas czynnika powodującego występowanie chłoniaka skóry. Zauważono częstsze występowanie choroby u starszych psów (średni wiek zachorowania 10-12 lat) niż u kotów. Nie ma również wyraźnej predyspozycji rasowej i związanej z płcią. U kotów w postaci śródpiersiowej i wieloogniskowej wykazano obecność wirusa białaczki, jednak w postaci skórnej koty są na ogół FeLV-negatywne.

OBJAWY KLINICZNE
Ludzka odmiana chłoniaka epiteliotropowego pojawia się w trzech, odrębnych etapach: U zwierząt etapy zachodzą na siebie lub mogą występować jednocześnie. Psi chłoniak skóry jest rzadką chorobą, a zwierzęta trafiają do lekarza w zaawansowanym stadium, przeważnie „przeleczone” już na inne dające podobne objawy dermatozy.Zdjęcia przedstawiają płytki i guzki z wyraźnie widocznymi wykwitami rumieniowymi i łuszczące się zmiany u suki, mieszańca 14 letniej.Postać kliniczna chłoniaka epiteliotropowego z zajęciem połączeń skórno-śluzówkowych, z widocznym rumieniem, wyłysieniami, nadżerkami i punktową depigmentacją okolicy warg i powiek u psa 9-letniego boksera.

U chorych zwierząt w badaniu klinicznym można zauważyć: Zmiany występują na całej powierzchni ciała, z tendencją do umiejscawiania się w połączeniach skórno-śluzówkowych (wargi, powieki, płytka nosowa, połączenie odbytowo-odbytnicze, pochwa).

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
Wśród chorób o podobnych objawach wyróżniamy: grzybicę skóry, nużycę (rumień, złuszczanie naskórka); alergie, świerzb (uogólniony świąd); toczeń rumieniowaty, rumień wielopostaciowy i inne o podłożu immunologicznym (depigmentacje, owrzodzenia); przewlekłe nienowotworowe zapalenie jamy ustnej; inne nowotwory skóry.

ROZPOZNANIE
Podstawą w diagnostyce chłoniaka epiteliotropowego są badania histopatologiczne bioptatów skóry. Zalecane są badania USG i RTG w celu wykluczenia zmian przerzutowych.

W obrazie histopatologicznym patognomiczne dla ziarniniaka grzybiastego są śródepitelialne skupiska limfocytów, które tworzą mikroropnie typu Pautrier. Oprócz tego wykazać można tropizm komórek nowotworowych do naskórka, w przeciwieństwie do chłoniaka nieepiteliotropowego, gdzie komórki nowotworowe „zatrzymują się” w skórze właściwej.

Badanie morfologiczne ma mniejsze znaczenie w rozpoznawaniu, gdyż zmiany widoczne są dopiero w końcowym etapie choroby.Preparat histologiczny. Widoczne mikroropnie Pautriera

LECZENIE
Celem postępowania leczniczego jest podtrzymanie dobrej jakości życia, m.in. zniwelowaniem świądu. Chirurgiczne możliwości w tym przypadku są niewielkie, gdyż guzki są bardzo mnogie i zwykle osiągają niewielkie rozmiary.
Nie ustalono jeszcze chemioterapii w pełni efektywnej w kontrolowaniu chłoniaka epiteliotropowego. Istnieje kilka protokołów leczenia (COP, COAP, L-COPA), które były stosowane z różnym skutkiem. Zadawano kombinacje: prednizolonu, chlorambucylu, winkrystyny, cyklofosfamidu, doksorubicyny, metotreksatu. W chemioterapii miejscowej używano chlormetryny (iperytu azotowego).

ROKOWANIE
Jest niepomyślne, średni czas przeżycia dla psów od wystąpienia zmian skórnych do śmierci wynosi 5-10 miesięcy.


OPRACOWANIE: Lek. wet. Magdalena Podlasz, studentka V roku Med. Wet. Katarzyna Kopyt
BIBLIOGRAFIA:


POWRÓTWszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie, publikacja lub wykorzystanie jakiejkolwiek części strony,
tak w całości jak i we fragmentach, bez zgody ECMZ Przychodnia Weterynaryjna Magdalena Podlasz zabronione.